Gebedsbrief/Prayerletter September 2014 – Ds./Rev. A.H. Reitsema

Ds Reitsema Foto

Gebedsbrief voor de zending   –   september 2014

“Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden”  (Openb.2:11b)

De brieven van Christus aan de zeven gemeenten in Klein-Azie, die we vinden in de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring, bieden hoop voor de vervolgde Christenen van 2000 jaar geleden. De Christenen in Kwa-Zulu worden niet vervolgd op het moment. Dat was in de jaren ’90 wel anders. Toch is de tijd van vandaag te vergelijken met die moeilijke jaren. Er is geen burgeroorlog. Maar de dood heerst, vooral vanwege de Aids epidemie. Mijn vrouw en ik brachten  onlangs een kort bezoek aan de Zoeloegemeenten. Op de beide zaterdagen, dat we er waren, was zowel ds. Phungula als ds. Sithole en pastor Funeka betrokken bij een begrafenis. In de tachtiger jaren hielden we jeugdsamenkomsten in de weekenden. Dat zit er tegenwoordig niet meer in. Vrijwel elke zaterdag wordt in beslag genomen door een begrafenis. Bidt, dat de Christenen blijven gefocused op de hoop die hun Heer hen biedt. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de Heer van hun leven. Bidt ook, dat de jeugd door die hoop geïnspireerd wordt, een christelijke levensstijl heeft en gemotiveerd blijft om missionair bezig te zijn . Bij de meeste begrafenissen wordt een valse boodschap van hoop gebracht door de getuigenissen van de aanwezigen. Men doet alsof iedereen door Christus verlost is ongeacht of hij/zij de boodschap van het evangelie heeft aangenomen. Bidt om wijsheid voor onze broeders en zusters om de boodschap van het evangelie helder en duidelijk door te geven. De gemeente van Elandskop groeit. De jeugd is daar heel actief. Ook Ndaleni groeit, maar niet op elke buitenpost. De wijk Phatheni heeft de laatste maanden enkele leidende figuren verloren door overlijden en vertrek naar de stad. Dit beïnvloed de bijwoning van de kerkdiensten en het functioneren van de gemeente. Bidt voor hen. De gemeente van Ndaleni heeft uw gebed nodig om meer jonge mannen aan te trekken. Het was altijd al zo, dat er meer meisjes en vrouwen waren, dan mannen en jongens, maar de getalsverhouding wordt steeds schever. Phungula was erg blij met de opkomst van een twintigtal jongens op een bijbelschoolweekend in juni. Hij mist echter de inzet van Latha die veel betekende voor de jongelui. Door zijn baan moet deze broeder veel buiten het gebied zijn tegenwoordig. Hij wil graag terug komen, maar moet dan een andere baan vinden. Bidt voor hem. De zaak van de opleiding en training van leiders voor de toekomst verdient uw voortdurende gebeden. De samensmelting van de blanke en zwarte kerken heeft het organiseren van missionaire structuren voor de zwarte kerken niet bevorderd. De kerken als geheel zijn te weinig flexibel in het toelaten van jonge leiders tot de ambten. Er ligt vaak meer nadruk op academische kwaliteiten, dan op spirituele gaven. Niet dat het ene tegen het andere moet worden uitgespeeld, maar de spits moet missionair blijven. Dat is vaak niet het geval. We zijn blij, dat pastor Funeka, die aan emeritaat toe is, bereid is nog enige tijd aan te blijven om de gemeente rondom de zendingspost Enkumane te helpen. Bidt voor hem en de gemeente daar. We bidden voor de theologische studenten Siya en Khula. We zijn dankbaar, dat ondanks alle problemen de jonge kerk missionair bezig is.  A.H.R

2014-09 ZA Gebedsbrief september – ds Reitsema

Ds Reitsema Foto

Prayerletter for Mission in SA  –  September 2014

“He who overcomes will not be hurt of the second death” (Revelation 2: 11b)

The letters of Christ to the seven churches in Asia Minor, which we find in the first chapters of the book of Revelation, offer hope for the persecuted Christians of 2000 years ago. The Christians in Kwa-Zulu are not prosecuted at the time. That was in the 90s different. Yet time is comparable to those difficult years. Today There is no civil war, but death prevails, mainly because of the AIDS epidemic. My wife and I recently spent a brief visit to the Zulu churches. On both Saturdays, we were there, both ds. Phungula as ds. Sithole and pastor Funeka were involved in a funeral. In the eighties we held youth meetings at weekends. Today that is not possible anymore. Almost every Saturday is taken up by a funeral. Pray that Christians remain focused on the hope that their Lord gives them. He has overcome death. He is the Lord of their lives. Also, pray that the youth will be inspired by this hope, that they will have a Christian lifestyle and stays motivated to be involved in Missionary work. At most funerals, a false message of hope is brought by the testimonies of the mourners. They pretend as if everyone is redeemed by Christ, whether he/she has accepted the message of the Gospel or not. Pray for wisdom for our brothers and sisters to pass the message of the Gospel loud and clear. The congregation of Elandskop grows. The youth is very active there. Ndaleni is also growing, but not at every outpost. The Phatheni district has lost several leading figures in recent months through death and departure to the city. This affected the attendance of church services and functioning of the congregation. Pray for them. The congregation of Ndaleni needs your prayers for attracting more young men. It was always so, that there were more women and girls than men and boys, but the numerical ratio will become increasingly distorted. Phungula was very pleased with the presence of about twenty guys on a Bible weekend in June. However, he lacks the commitment of Latha, who means a lot to the young people. Because of his job this brother is much outside the area today. He wants to come back, but must then find another job. Pray for him. The education and training of leaders for the future deserve your continued prayers. The merge of the white and black churches has not promoted the organization of missionary structures for the black churches. The churches as a whole are too inflexible in enabling young leaders to get leading functions in the churches. There is often an emphasis on academic excellence, rather than spiritual gifts. Not that it has to be played, one against the other but the focus must remain missional. This is often not the case. We are glad that Pastor Funeka, who has reached his retirement date, is willing to continue for some time to help the congregations around the missionpost Enkumane. Pray for him and the church there. We pray for theological students Siya and Khula. We are grateful that despite all the problems the young church is missionary active.  A.H.R 2014-09 ZA PrayerLetter September – Rev Reitsema

Geef een reactie

Required fields are marked