Prayerletter Jan 2015 – Rev. Reitsema

header blw Beste vrienden van de zending, Dank aan de Heer! Hij heeft onze gebeden gehoord. We hebben een vorige keer de noodzaak van nieuwe leiders aan Hem voorgelegd. Inmiddels hebben drie nieuwe studenten zich gemeld om aan een theologische opleiding te beginnen. Hun namen zijn: Mongameli Masuku en Khehla Miya van Ndaleni en Sibusiso Ngcobo van de gemeente van KwaMncane. Ze zijn vorige week samen met Khula Mbanjwa (die een jaar geleden al was begonnen) naar het Mukhanyo Theological College in de buurt van Pretoria vertrokken. De gemeente van Ndaleni heeft hen afgelopen zondag aan de Here opgedragen samen met een zevental andere studenten die aan universiteiten dichterbij (in Pietermaritzburg en Durban) gingen studeren. We hebben gecollecteerd voor de theologische studenten, allen de handen opgelegd en voor hen gebeden. Het is net als in Nederland een enorme uitdaging voor jonge mensen om als Christenen te leven in een cultuur die met God geen rekening houdt. Khula sprak in de dienst zijn dank uit, dat hij nu net als Daniel met drie vrienden samen mag zijn. Op zijn eentje is het een zware dobber in een geheel andere omgeving, buiten de warme kerkgemeenschap waar je bent opgegroeid, buiten je taalgebied, ver van huis. De afstand is meer dan 600 km. De jongens kunnen niet zomaar een weekendje naar huis. Voor Siya, die in Potchefstroom studeerde, was het ook te veel om zo ver weg te zijn. Hij probeert nu op afstand vanuit Richmond verder te werken aan zijn studies. Binnen de veilige omgeving van zijn thuisgemeente. Bidt voor de jonge studenten! Dat ze goede mentoren mogen vinden en zich thuis mogen voelen in de kerk waar ze terecht komen. Hun geestelijke ontwikkeling is minstens even belangrijk als hun academische vorming! Intussen is studeren aan Mukhanyo niet direct een volledige oplossing van het probleem. De onlangs gehouden synode van de Dopperkerken heeft nog niet het groene licht gegeven om deze weg te accepteren naast de opleiding in Potchefstroom als weg naar het predikantschap. Al zijn er wel een aantal predikanten die via Mukhanyo predikant zijn geworden. Maar bidden, dat een toekomstige synode meer sensitiviteit zal tonen voor de noden van de kerk in Afrika. Eerder vroegen we ook uw voorbede voor een betere relatie tussen de kliniek en de zendingpost op Enkumane. Pastor Funeka meldt, dat ook die gebeden beantwoord zijn. Het gaat een stuk beter. Hij is heel dankbaar voor de groeiende eenheid in de gemeente en de goede samenwerking met de kliniek. Met hartelijke groet uit een erg warm Kwa Zulu, In de Heer, Arie Reitsema 2015-01-28 Gebedsbrief januari 2015 Dear friends of the Mission, Thank the Lord! He has heard our prayers. We have last time the need for new leaders submitted to Him. Meanwhile, three new students are reported to begin theological training. Their names are: Mongameli Masuku and Khehla Miya of  Ndaleni and Sibusiso Ngcobo of the congregation of KwaMncane. They left last week along with Khula Mbanjwa (which had begun a year ago) to the Mukhanyo Theological College near Pretoria. The congregation of Ndaleni commanded them last Sunday to the Lord along with seven other students that study at closer universities (in Pietermaritzburg and Durban). We have collected for theological students, all laid hands and prayed for them. It’s like in the Netherlands an enormous challenge for young people to live as Christians in a culture that ignores God. Khula spoke in the service his gratitude that he, like Daniel and his three friends can work and pray together. On its/your own, it is a tough job in a completely different environment, outside the warm church community where you grew, beyond your language area, far from home. The distance is more than 600 km. The boys can not just go home for a weekend. For Siya, who studied in Potchefstroom, it was too much to be so far away. He is now trying to continue from Richmond (on distance) to work on his studies. Within the safe environment of his home congregation. Pray for the young students! That they may find good mentors and may feel at home in the church where they end up. Their spiritual development is as important as their academic training! Meanwhile studying at Mukhanyo not directly a complete solution of the problem. The recent Synod of the Dopper Churches has not yet given the green light to accept this road next to the course in Potchefstroom as the way to the pastorate. Although there are a number of ministers who became pastor through Mukhanyo. But pray that the future synod will have more sensitivity for the needs of the church in Africa. Earlier we asked your prayer for a better relationship between the clinic and the mission on Enkumane. Pastor Funeka reports that also those these prayers are answered. It’s a lot better. He is very grateful for the growing unity in the church and the good cooperation with the clinic. A warm and cordial greeting from a very warm Kwa Zulu, In the Lord, Arie Reitsema 2015-01-28 PrayerLetter Januari 2015 English

Geef een reactie

Required fields are marked