Eén van de studenten van de Abafundi Studiegroep in Pinetown is Nkosinathi Hlela, een pastor van de Christian Assemblies in Nazareth, een vijf kilometer ten zuidoosten van Pinetown.

Heiligheids- en Pinksterbeweging

Pastor Hlela nKosinathi AmosDe geschiedenis van de Christian Assemblies gaat terug tot de 19de eeuw. Oorlogen, armoede, chaos en geloofs-afval leidden in die tijd tot opwekkingsbewegingen in Europa en Noord-Amerika, die bekend zijn gebleven als de Heiligheidsbeweging en de Pinksterbeweging. In de Heiligheidsbeweging werd vooral nadruk gelegd op geloofservaring en een heilige levenswandel. In de Pinksterbeweging werd grote nadruk gelegd op de doop met de Heilige Geest en op geestelijke gaven zoals geloofsgenezing en het spreken in tongen.
Beide nauw verbonden bewegingen ontstonden op verschillende plaatsen tegelijk. Ze hadden grote invloed op bestaande kerken en leidden bovendien tot de vorming van nieuwe kerkgenootschappen. Zo werd bijvoorbeeld in 1887 door onder anderen de Presbyteriaanse predikant Albert Benjamin Simpson in New York de Christian and Missionary Alliance opgericht. De Alliantie werd opgericht als een opleidingsinstituut voor zendelingen, maar groeide uit tot en zelfstandige kerk. Bovendien leidde ze tot de vorming van de Assemblies of God. In het begin van de 20ste eeuw vond in Los Angeles de Azusa Street Revival plaats. Eén van de personen achter deze opwekkingsbeweging was Charles Fox Parham, die er van overtuigd was dat het spreken in tongen een teken is van de doop met de Heilige Geest. De opwekkingsbeweging leidde tot de vorming van de Apostolic Faith Mission kerk. Een derde oorsprong van de Pinksterbeweging was Zion-city vlak bij Chicago, in 1900 opgericht door John Alexander Dowie. Zion-city werd het centrum van de Christian Catholic Apostolic Church.
In Zuid-Afrika spelen verschillende van deze kerken nog steeds een grote rol, zoals de Apostolic Faith Mission, de Christian Assemblies, de Christian Congregational Apostolic Church in Zion, de Full Gospel Church, de Zion Christian Church en een groot aantal andere charismatische, evangelicale en Pinksterkerken. Gemeenschappelijke kenmerken van deze kerken zijn hun nadruk op gebed en geloofsgenezing, het accepteren van Jezus als persoonlijke Heer en Redder, de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, nadruk op de werking van de Heilige Geest en een geloofsspontaniteit die het verloop van kerkelijke samenkomsten vaak onvoorspelbaar maakt.

Zuid-Afrikaanse Christian Assemblies

Volgens sommigen verloor de Pinksterbeweging in de loop van de 30-er jaren van de vorige eeuw haar zendingselan en werd ze steeds minder flexibel. Eén van hen was Coen F. Pretorius, die zich geroepen voelde zelf het evangelie te verkondigen en mensen op te roepen zich te bekeren. Samen met anderen organiseerde hij in 1935 een overleg van evangelisten dat het begin werd van de Christian Assemblies in Zuid-Afrika. Daar waar geen Pinksterkerken in de buurt waren, werden nieuwe Assemblies opgericht, waarin grote nadruk werd gelegd op gebedsbijeenkomsten, leiderschap en jeugdwerk, en hoge eisen werden gesteld aan een christelijke levenswijze.
In 1987 hielden de Assemblies een campagne in Pinetown en in het jaar daarop een campagne in Mariannridge, ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Pinetown. Daar werd in 1991 een kerkgebouw voltooid, waar in 2001 Nkosinathi Hlela werd gewijd als Pastor van de Christian Assemblies.

Nkosinathi Hlela

Wedding by NA Hlela 01Nkosinathi Hlela werd geboren in 1972 in Botha’s Hill, ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Pinetown. Zijn vader was een evangelist in de Full Gospel Church zijn moeder, die zelf niet kon lezen en schrijven, was een zondagsschoollerares. Na het volooien van zijn middelbare school volgde Hlela een administratiecursus van een jaar. Hiermee vond hij tot 1995 werk als klerk in het gerechtsgebouw te Mpumalanga, ongeveer halverwege Pinetown en Pietermaritzburg. In deze periode woonde hij bij een Pastor van de Full Gospel Church in Mpumalanga die graag van Hlela’s administratieve gaven gebruik maakte. Op deze manier raakte Hlela vertrouwd met werk van een Pastor, het doen van voorbedes, het sluiten van huwelijken en de pastorale zorg.
In 1996 trouwde Hlela en zo gauw hij werk vond bij het stadsbestuur van Durban, voegde hij zich bij zijn vrouw en kinderen in Mariannridge. Ze werden lid in de Christian Assemblies die vlak bij hun huis kerkten. In 2001 werd Hlela aangesteld als Pastor van de kerk. Hij zet zich vooral in voor het kerkeijk jeugdwerk. Net als in andere kerken dreigen jongeren de belangstelling voor de kerk te verliezen en raken ze uit zicht zonder dat iemand het opmerkt. Met behulp van bijvoorbeeld voetbal- en netbal-clubs probeert Hlela hen bij de kerk te betrekken en een gevoel te geven dat ze er bij horen.
Wedding by NA Hlela 02Hlela hoopt na de pensionering van zijn huidige werk als Asset Manager of the KwaZulu-Natal Department of Sports and Recreation nog een aantal jaren de kerk te kunnen dienen als predikant. Maar om hiervoor in aanmerking te komen moet hij eerst een theologiestudie voltooien. In de Abafundi-groep, die in februari 2013 werd opgericht in Pinetown, vond hij een mogelijkheid om met de studie te beginnen terwijl hij overdag kan blijven werken.

Abafundi Distance Group

Wat Hlela opvalt in de zijn studie bij de Abafundi-groep is de manier waarop de Bijbel wordt geanalyseerd en besproken. Bij zijn preken laat hij zich leiden door de Geest en het Woord. Nu leert hij de Bijbel te bestuderen bij de voorbereiding van een preek. Maar hij merkt tijdens het preken dat hij nog steeds moeite heeft een voorgenomen lijn vast te houden, omdat hij geleid wordt door het Woord, en hij niet het Woord wil leiden. Toch heeft hij veel plezier aan de studie omdat deze hem in staat stelt na te denken over vragen met betrekking tot God en de Bijbel. Dit helpt hem zich voor te bereiden op een eigentijds predikantschap.
Riens de Haan
(01-01-2014)
Een digitale versie van deze nieuwsbrief (PDF) kunt u downloaden: 2014 01 01 Abafundi en pastor NA Hlela