SONY DSC

Beste vrienden van de zending,                                                                Lienden, 28 juni 2014

Voor de vakantie wil ik graag nog even enkele gebedspunten doorgeven van de met ons verbonden Zoeloe gemeenten in Zuid-Afrika. Per slot van rekening neemt de duivel geen vakantie en zonder gebed vaart niemand wel. Een vorige keer uitten we onze zorg in verband met de verkiezingen. De vrees voor destabilisatie is niet bewaarheid. Mijn collega’s melden, dat er rust heerst. Men verwacht, dat de president  in de nabije toekomst plaats zal moeten maken voor een opvolger. Laten we bidden, dat deze – wie het ook zal zijn – een integer mens mag zijn. De werkloosheid is nog steeds schrikbarend groot. De rijken worden nog steeds rijker en de armen armer. Onze zustergemeenten hebben te kampen met de gevolgen hiervan. Er zijn maar weinig gemeenteleden met een stabiel inkomen. Veel armen die hulp nodig hebben. Veel weduwen en wezen. In de gemeente van KwaMncane zijn een drietal gezinnen erbij gekomen plus een aantal jongeren. Ds.Sithole is druk bezig met catechiseren. Ook met de begeleiding van Sibusiso Ngcobo, die het verlangen heeft om predikant te worden. Sithole heeft besloten hem eerst een jaar als leerling te begeleiden alvorens hem naar een opleidingsinstituut te sturen. Een wijs besluit. De 4 studenten die hij begeleid om het afstandsonderricht te volgen van Mukhanyo Theological College maken goede vordering. Ze willen een diploma in theologie halen om beter dienstbaar te kunnen zijn in de gemeente. Twee van hen doen mee in het preekwerk. Vusi, de zoon van Sithole, die theologie studeert, heeft zich aangesloten bij zendingswerk, dat Koreaanse broeders doen in de buurt van Johannesburg. Het is voor de Sitholes moeilijk te verwerken, dat Vusi niet meer voor Kwa Zulu beschikbaar is. Hoe dan ook, hij blijft werkzaam in de wijngaard van de Heer. In de wijk Howick dicht bij Pietermaritzburg zit ook gestage groei. De Bijbelkring wordt steeds groter. Op zondagen moeten de mensen echter helemaal naar KwaMncane (35 km) om een kerkdienst bij te wonen. De vergaderplek die ze hadden is niet meer beschikbaar. Men zoekt naar een nieuwe plek. Een zaak van gebed. Ook in de gemeente van Ndaleni zijn er een vijftal studenten die met het studieprogramma van Mukhanyo bezig zijn. Ds. Phungula begeleid hen. Enkele van hen doen ook mee in het leiden van diensten. Ndaleni heeft een groot aantal buitenposten (9). Vanuit de gemeente zijn er twee studenten, die voor predikant studeren, Siya Kunene en Khula Mbanjwa. Bidt voor hen. Khula is nog erg jong en is pas aan zijn eerste jaar bezig. Siya is al een heel aantal jaren aan de gang. Het is een lange weg om nieuwe predikanten te krijgen. En het is hard nodig. In de eerste plaats omdat het werk zich uitbreidt. En verder omdat de huidige voorgangers een dagje ouder worden. De jongste (Phungula) is vijftig. Deze zaak verdient voortdurend onze gebeden. De afgelopen maanden waren er veel sterfgevallen in de gemeente. Een daarvan was de pas geboren baby van Dr.Dongwe, die met zijn vrouw een leidende rol vervult in Pietermaritzburg. Ze zijn heel erg verdrietig. Bidt voor hen.

In de Heer, Arie Reitsema

2014-06 ZA Gebedsbrief ds Reitsema

 
SONY DSC

Dear friends of the mission,                                                       Lienden, 28 June 2014

Before the holidays, I would like to pass on some prayer points from the with us connected Zulu congregations in South Africa. After all, the devil takes no holidays and without prayer, nobody benefits. One last time, we expressed our concern about the coming elections. Fears for destabilization appeared not to be true. My colleagues report me, that there is calm. It is expected, that the President will have to make way for a successor in the near future. Let us pray that this man – whoever it is – may be a man of integrity. The unemployment rate is still alarmingly high. The rich are still getting richer and the poor poorer. Our sister churches have to contend with the consequences. There are only few brothers and sisters with a stable income. Many poor people who need help. Many widows and orphans. In the municipality of KwaMncane three families joined us, plus a number of young people. Ds.Sithole is busy catechize. Also, with the guidance of  Sibusiso Ngcobo, who has the desire to become a minister. Sithole has decided to take a year to assist him as a pupil before sending him to a trainingsinstitute. A wise decision. The four students who are guided by him, who follow Mukhanyo Theological College’s distance education make good progress. They want to get a degree in theology in order to be able to serve the church better. Two of them participate in the preaching work. Vusi, the son of Sithole, who is studying theology, has joined missionarywork, done by Korean brothers near Johannesburg. It is difficult to understand for the Sitholes that Vusi is no longer available for Kwa Zulu. Anyway, he continues to work in the vineyard of the Lord. In the district of Howick near Pietermaritzburg is also steady growth. The Biblestudy-group is growing. On Sundays, however, people have to go to KwaMncane (35 miles) to attend a church service. The meeting place they had is no longer available. One is looking for a new place. A matter of prayer. Also in the municipality of Ndaleni there are five students who are engaged in the study of Mukhanyo. Rev. Phungula accompanies them. Some of them also participate in leading services. Ndaleni has numerous outposts (9). From the congregation there are two students who study for pastor, Siya Kunene and Khula Mbanjwa. Pray for them. Khula is still very young and is only in his first year. Siya’s studies quite a number of years already. It’s a long road to get new ministers. And it is much needed. Firstly, because the work expands. And also because the current pastors get a day older. The youngest (Phungula) is fifty. This case deserves our constant prayers. In recent months there were many deaths in the municipality. One was the newly born baby from Dr.Dongwe, who with his wife plays a leading role in Pietermaritzburg. They are very sad. Pray for them.

In the Lord,  Arie Reitsema

2014-06 ZA Prayerletter Rev Reitsema