Nelisiwe Jili van Pathleni  Nelisiwe Jili van Phatheni

Gebedsbrief maart 2015 – Richmond, 17 maart 2015

(English version of prayerletter included below!)

Beste vrienden van de zending,

Ons jaarlijks verblijf bij de Zoeloes begint al weer ten einde te lopen. De tijd vliegt. We hebben genoten van de ontmoetingen met verschillende gemeenten en vele oude bekenden. Het is verheugend om te zien hoe de meeste gemeenten groeien. Hoewel er ook enkele plekken zijn waar geen uitbreiding te bespeuren is. De gemeente van Ndaleni hield vorige maand haar algemene vergadering, waar verslag werd gedaan van de financiën. Men mocht de Here danken voor de beduidende groei in de kerkelijke bijdragen. Een verdubbeling vergeleken met het vorige jaar! Dit betekent, dat meer dan 60% van de benodigde gelden nu uit de eigen gelederen komen. De rest wordt door Kampen en Steunbiedende Kerken bijgepast. Helaas is er een geweldige inflatie, waardoor de uitgaven ook steeds sterk groeien. Bovendien is Ndaleni de meest draagkrachtige gemeente. De situatie is niet overal zo rooskleurig. Integendeel! Hulp uit Nederland is dus nog steeds hard nodig.

Soms krijg je het gevoel, dat de broeders en zusters in Nederland denken, dat het zendingswerk nu voorbij is en steun dus niet meer nodig is. Het is inderdaad zo, dat de jonge kerk nu de verantwoordelijkheid draagt voor het zendingswerk. Maar het is niet zo, dat we van een vervulde taak kunnen spreken. De Zoeloe natie is nog steeds een van minst gekerstende volken in Zuid-Afrika. De jonge kerk is zich dan ook voluit bewust van haar missionaire taak en ze doet haar best die uit te voeren. Hulp uit Nederland in de vorm van financiële assistentie en gebeds-steun wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Voorts gaat het argument niet op, dat de blanke Geref. Kerken uit Kwa Zulu de steun maar moeten overnemen. Zij hebben even grote financiële problemen en hebben hun handen vol aan hun eigen zendingsproject in de stad Durban.

Uw gebed wordt gevraagd voor de komende speciale algemene synode, die van 14-17 juli voor een eerste zitting bij elkaar hoopt te komen. De zaak van de vrouw in de bijzondere ambten sleept al jaren. In 2009 werd het diakenambt open gesteld voor vrouwen. In 2012 werd een verzoek uit de kerken om ook het ambt van ouderling en predikant open te stellen doorverwezen naar de synode van januari dit jaar. Die kwam er ook niet uit. Om eens en voorgoed een oplossing te proberen te krijgen organiseert men nu een speciale synode. Er is een hevige discussie gaande in de kerkelijke pers of deze handelwijze wel volgens de kerkenordening is. Er is duidelijk veel onrust. De zwarte kerken waren indertijd blij met het openstellen van het diakenambt voor vrouwen. Veel zwarte gemeenten worden geleid door vrouwenleidsters. Die vonden op die wijze officiële erkenning. We vragen uw gebed, dat deze zaak niet mag leiden tot een breuk in de kerken. Bidt om wijsheid om tot een oplossing te komen, die tot eer is van de Heer en tot heil van zijn gemeenten.

Nog een paar punten: Vergeet de theologische studenten Siya, Khula, Khehla, Mongameli en Sibusiso niet. Ze hebben uw gebed hard nodig. En verder: De grote Paas- samenkomst staat voor de deur!

Een hartelijke groet, Arie Reitsema

P.S. 1.

We hebben op het moment bezoek van onze dochters Edith en Anne. De ene maakt ons bewust van de gebedsnoden van Europa, de ander van Afrika. Edith is medewerker van Engels L’Abri en Anne heeft de leiding van het grote hulpproject van Medair in Zuid-Soedan. Dat land wordt geteisterd door een verschrikkelijke burgeroorlog. Miljoenen mensen lijden honger, zijn van huis en haard verdreven en verblijven onder erbarmelijke toestanden in vluchtelingen kampen. Als u toch aan het bidden bent …….

P.S. 2.

Afgelopen zondag werden we bemoedigd in de dienst op Phatheni, waar het team van Emmeloord en Marknesse gebouwd heeft. Er is weer groei. We gaven Nelisiwe Jili (zie foto), een meisje van de gemeente, een lift. Zij kwam terug van de leiderschaps training van onze kerk. Ze is een wees, de enige gelovige uit haar clan. Wil graag studeren volgend jaar. Bidt voor haar.

Gebedsbrief zending maart 2015

Prayerletter March 2015 – Richmond, 17 March 2015

Dear friends of the Mission,

Our annual stay at the Zulus will soon come to an end. Time flies. We enjoyed the meetings with various congregations and many old acquaintances. It is gratifying to see how most churches grow. Although there are some places where there is no sign of expansion. The congregation of Ndaleni held its general meeting last month, whith account of the finances. One should thank the Lord for the significant growth in the church contributions. Doubled compared to the previous year! This means that more than 60% of the required funds now come from their own ranks. The rest will be paid by the church of Kampen and supporting chuches. Unfortunately, there is a great inflation, and so there is also a continuing strong growth of expenses. Moreover Ndaleni is the congregation with highest financial capacity. The situation is not everywhere so rosy. On The Contrary! Assistance from the Netherlands is therefore still needed.

Sometimes you get the feeling that the brothers and sisters in the Netherlands think that missionary work is now over and support so it is no longer necessary. It is true that the young church now has responsibility for the missionary work. But it is not so that we can speak of a completed task. The Zulu nation is still one of the least Christianized nations in South Africa. The young Church is fully aware of its missionary task and she does her best to carry that out. Assistance from the Netherlands in the form of financial assistance and prayer support is therefore highly appreciated. Furthermore, the argument, that the white Reformed Churches from Kwa Zulu should take over the support. They have equally serious financial problems and have their hands full with their own missionary project in the city of Durban.

Your prayers are asked for the next special general synod, the first session is planned from D.V. 14-17 July. The case of the woman in the special offices is already “dragging on” for years. In 2009, the office of deacon was open to women. In 2012, a request from the churches to open the office/function also for elder and pastor was referred to the synod of January. Who also did not come to a conclusion. To get for once a solution they are organizing a special synod. There is an intense debate going on in the church press whether this practice does accord to the church order. Clearly there is much unrest. Black churches at that time were happy with the opening of the diaconate for women. Many black churches are led by female leaders. In that way they got official recognition. We ask your prayers that this case should not lead to a break in the churches. Pray for wisdom to find a solution, which is to the glory of God and the salvation of his congregations. A few more points:

Donot Forget the theological students Siya, Khula, Khehla, Mongameli and Sibusiso. They need your prayers! And further:  The big Easter-meeting is imminent!

A cordial greeting, Arie Reitsema

PS 1.

Our daughters Edith and Anne are visiting us at the moment. One makes us aware of the prayer needs of Europe, the other of Africa. Edith is employee in the English L’Abri and Anne is in charge of the major aid project of Medair in Southern Sudan. That country is plagued by a terrible civil war. Millions of people are starving, are expelled from their homes and stay in appalling conditions in refugee camps. So, when you’re praying…

PS 2.

Last Sunday we were encouraged in the service Phatheni, where the team of Emmeloord and Marknesse have build the church. There is growth again. We gave Nelisiwe Jili (see photo), a girl of the congregation, a lift. She came back from the leadership training of our church. She is an orphan, the only christian out of her clan. Would like to study next year. Pray for her.

Prayerletter March 2015