2014 Bijeenkomst in zusterkerk

 Beste vrienden van de zending,          Lienden, Pinksteren 2015

  • De afgelopen twee weken heeft de gemeente van Ndengezi een evangelisatiecampagne gehouden in de omgeving van het kerkgebouw. Men had een tent opgezet en nodigde de bevolking uit om naar de samenkomsten te komen. Ndengezi is een zwarte woonbuurt in het stedelijk gebied van de grote stad Durban. Ds.Phungula meldt, dat er een behoorlijke opkomst was. Hij vraagt gebed voor het opvolgwerk. Verscheidene mensen hebben interesse getoond om verder te worden onderwezen in de boodschap van de Bijbel. Bidt, dat hun harten mogen opengaan voor de Here Jezus. De gemeente van Ndengezi is maar klein. Er zijn enkele zeer toegewijde jonge ouderlingen, Sibu Ngcongo, Zipho Ngubane en Musa Mkhize. Bidt voor hen, dat ze goede leiding mogen geven.
  • Net als in Nederland is het voor Christelijke jongeren onder de Zoeloes een hele opgave om hun weg te vinden met de Heer. De verleiding om je aan te passen aan de cultuur om je heen is groot. Bidt, dat ze onderling leren om naar elkaar om te zien. Goede voorbeelden zijn schaars. De duivel doet constant zijn best om de jeugd af te trekken van de weg van Jezus. Er zijn veel tienerzwangerschappen. Bidt, dat het aannemen van Jezus mag resulteren in een heilig leven door de kracht van de Geest.
  • De Bijbelstudies in Ndaleni op dinsdagmiddagen worden heel goed bezocht. Van 28 juni tot 2 juli zal er een tienerkamp worden gehouden op de zendingspost Groothoek. Bidt, dat de Heer de jongeren brengt van zijn keus en dat het een fijn kamp wordt.
  • In een vorige brief meldden we de bijzondere synode, die zou worden gehouden in juli over het probleem van de vrouw in het ambt. Het lijkt nu alsof die synode wordt uitgesteld. Ik denk ook, dat men zijn energie beter kan gebruiken om het evangelie te verbreiden. De Zoeloe gemeenten zitten in elk geval niet te wachten op discussies, die niet direct dienstbaar zijn aan de verbreiding van Gods koninkrijk. Er zijn velen die als vrouwenleidsters hun gaven met veel vruchten gebruiken in de gemeenten en daarbuiten. We blijven bidden, dat de eenheid in de kerken bewaard mag blijven.
  • Onze theologische studenten Khula, Khehla, Mongameli en Sibusiso zijn druk bezig met hun studie aan Mukhanyo. Ze wonen in hetzelfde kosthuis en melden, dat de onderlinge band goed is. Een Zoeloe uit de provincie Mpumalanga heeft zich ook bij hun groep aangesloten. Hij wil in de wintervakantie (juni-juli) meekomen naar Richmond. Bidt, dat de groep met vrucht in de gemeenten kan werken tijdens de vakantie. Siya Kunene, die op het moment tijdelijk zijn studie voortzet aan de universiteit van Natal in Pietermaritzburg, heeft zijn oma verloren. Hij moet nu voor zijn oude overgrootmoeder zorgen. Dat is goed voor hem en voor die oude vrouw, maar het bemoeilijkt zijn studie en werk onder de jeugd in de stad. Bidt voor hem.
  • De gemeente van Kwa Mncane zoekt nog steeds naar een geschikte vergaderplek in Howick.

Dit zijn de gebedspunten, die mij ter ore zijn gekomen. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld.
Hartelijk gegroet, in de Heer,  Arie Reitsema
2015-05-23 Gebedsbrief zending mei 2015