Inline afbeelding 1 PDF – nieuwsbrief-mayibongwe-2016-10-21
OVERLEG MET DE ZENDINGSADVIESOCMMISSIE

Een aantal instanties uit de Ned. Ger. Kerk van Kampen heeft een avond gehad waarop gesproken is over de veranderde situatie met betrekking tot de zusterkerken in Zuid-Afrika. Initiatiefnemer was de kerkenraad. Uitgenodigd waren, naast de zendingsadviescommisssie, de plaatselijke zendingscommissie, de F’nallusfeestcommissie (die een jaarlijkse bazar en bingo organiseert) en de jeugd (in casu de jeugdwerker).

Het grootste probleem is het betrokken krijgen van de jeugd (en jonge ouderen) voor onze contacten met Zuid-Afrika. Van het vertrouwd zijn met de “zending” is geen sprake meer. Het is de tijd van kortstondig warm lopen voor een project. Het koppelen van jongeren uit Nederland met jongeren in ZA zou mooi zijn, er zijn echter weinig zusterkerken met “jeugd”, waar dat mee mogelijk zou zijn.

Afspraken zijn er gemaakt voor de komende tijd en evaluatie zal met een zekere regelmaat plaats vinden.

BELEIDSORGAAN ZUID-AFRIKA (BZA)

Na de organisatie van de geslaagde najaarsconferentie eind vorig jaar heeft de BZA zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de toekomstige relatie  met de zusterkerken in KwaZulu Natal.

Er is een werkgroep opgericht “Van zending naar partners in missie” met deelnemers van de verschillende instanties binnen de NGK die zich met het zendingsveld in KZN bezig houden.

Daarbij zijn vragen aan de orde geweest als: ”Waar staan we?, Wat is nodig?, Waarom meer zelfstandigheid? en Hoe werken we vanuit Nederland aan een meer gelijkwaardige relatie?”.

Daaruit zijn een concrete stappen naar voren gekomen.

Verder is de opleiding van toekomstige predikanten in KZN een onderwerp dat extra aandacht verdiend.  De Theologische opleiding in Pietermaritzburg wordt momenteel als enige erkend als opleiding tot predikant. Hoewel van een hoog theologisch niveau, sluit deze niet altijd aan bij de vooropleiding van de huidige studenten. Gebed voor de studenten is en blijft hard nodig, omdat het volhouden van de studie veel van hen vraagt en Gods bescherming en kracht voor hen zo nodig is.

Vanuit alle instanties zal er de komende maanden tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika overleg plaatsvinden of het mogelijk zinvol is hiervoor in de tweede helft van 2017 een conferentie met alle belanghebbenden in KZN te organiseren. Namens de NGK Kampen zal ook ds. Arie Reitsema daar tijdens zijn bezoek in het begin van 2017 gesprekken over voeren.

BEZOEK AAN ZUID-AFRIKA

Op 26 januari 2017 hopen mijn vrouw en ik (Hans van den Berg) weer een bezoek te brengen aan het voormalige zendingsveld in Zuid-Afrika.

Het ligt in de bedoeling weer ontmoetingen te hebben met alle 5 kerken die wij financieel ondersteunen alsmede de Harbour Church in Durban (een samenwerkingsproject waarin 6 kerken samenwerken en dat destijds mede is opgezet door ds. Hans VelTromp en mede door ons financieel wordt ondersteund).

Wat mijzelf betreft staat als belangrijkste item de voortgaande bespreking over de verdere financiële verzelfstandiging van de 5 zusterkerken, wat voor elk van hen kan verschillen afhankelijk van de periode waarin de kerken zijn gesticht (de kerk van Ndaleni bestaat al meer dan 30 jaar, terwijl de laatste kerk van Enkumane/Lensindiso pas zelfstandig is geworden in het jaar 2013).Ook een rol speelt uiteraard mee de financiële draagkracht van iedere kerk.

Tevens zal onderwerp van bespreking zijn de verdeling van de financiële hulp aan de kliniek op Groothoek en de bemensing en werkwijze van het bestuur van de kliniek.

Twee weken na onze aankomst in Zuid-Afrika zullen zich ook bij ons voegen de 2 technische mensen (oud-uitvoerders uit de bouw) te weten Henk Jan Visscher en Harry van Dijk, die vorig jaar de vernieuwing van de dakbedekkingen op de pastorie en het kerkgebouw van de kerk van MidIllovo hebben vernieuwd; dit was de uitvoering van de werkzaamheid met de hoogste prioriteit op een lijstje van voorgenomen werkzaamheden die een jaar daarvoor in overleg met de predikanten aldaar is opgesteld.

Dit jaar staan op het lijstje het opknappen van het kerkgebouw op één van de preekplaatsen van de kerk van KwaMncane (het gebouw in Zbomvini) en het vervangen van de dakbedekking op de voormalige pastorie waar de predikantenfamilies Vonkeman en de Haan hebben gewoond op Groothoek en welke pastorie ook woning zal worden als de kerk van Enkumane weer een eigen predikant zal hebben.

De bedoeling van het werk van deze broeders is met name om ook de huidige “handyman” op Groothoek- broeder Mlu Ndlovu-  technische vaardigheden bij te brengen, zodat zij in de toekomst werkzaamheden zelf ter hand kunnen nemen.

Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden is een periode gepland van krap 3 weken; want op 3 maart reizen we weer gezamenlijk terug naar Nederland.

SBK VERGADERING

We willen de afgevaardigden van de SBK herinneren aan de komende vergadering op donderdag 17 november 2016. Binnenkort kan met de uitnodiging en stukken verwachten.

Namens de ZAC (Jan Schenkel)