Druiven ZA

Laatste nieuws van het v.m. Zendingswerk in KwaZulu Natal

Stand van zaken betreffende ds. R. de Haan.

In het schrijven van de kerkenraad van Kampen aan de Steun Biedende Kerken, eind januari, is aangegeven dat ds. De Haan  voor 1 september a.s. terug verwacht wordt in Nederland. De Zendingsadviescommissie heeft geadviseerd om in overleg met ds. De Haan een repatriëringscommissie te benoemen die het gehele proces van repatriëring en mogelijk beroepbaar stellen kan begeleiden. Een soortgelijke commissie heeft ook bij de terugkeer van ds. Hans Vel tromp uitstekend gewerkt. Namens de ZAC is Auke Siebenga bereid om zitting te nemen in deze tijdelijke commissie.
Huidige samenstelling Zendingsadviescommissie
In de afgelopen periode hebben meerdere leden om uiteenlopende redenen helaas hun lidmaatschap van de ZAC beëindigd. We zijn Mineke van Pijkeren, Klaas de Lange en Herman van der Wal leden dankbaar voor het vele werk dat zij voor de zending in Zuid Afrika hebben verzet. In de open gevallen plaats van penningmeester (voorheen Aline Koops) is Hans van den Berg benoemd die meer dan 27 jaar als professioneel administrateur o.a. de financiële administratie van de zending deed. Dat wilde hij ook na zijn pensionering blijven doen. Voor het secretariaat hebben we Jan Schenkel uit Kampen bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Totdat hij in functie treed zal Auke Siebenga uit Zwolle, die sinds afgelopen najaar werkzaam is als predikant in Loosdrecht en deel uit maakt van de ZAC als alg. adjunct, de werkzaamheden waarnemen.
Geruime tijd was de ZAC op zoek naar een Website beheerder die de nieuw opgezette website door ds. Hans Vel Tromp kan beheren en verder ontwikkelen. Anthony Janse uit Barneveld, die ruime ervaring heeft in ICT heeft deze taak op zich genomen en zal ook als lid van de financiële commissie samen met Hans van den Berg o.a. het betalingsverkeer van de zending regelen.
Piet van de Wetering is als voorheen voorzitter van de ZAC
Bezoek Hans van den Berg aan KZN
Hans van den Berg heeft eind februari – begin maart een bezoek gebracht aan het Richmond district. Hans was te gast bij de familie Reitsema die zich niet alleen als uitstekend gastheer maar zich ook als deskundige gids heeft leren kennen. Daardoor heeft Hans vele aspecten en resultaten kunnen zien van de langdurige inspanningen die op het zendingsveld zijn verricht. Tijdens het bezoek kwamen ook enige mogelijkheden tot verbetering naar boven waarover met de lokale kerken verder overleg zal plaatsvinden.
Toekomstige aandachtspunten / Gebedspunten

  • Ontwikkeling zusterkerkrelatie

De vijf zelfstandige zusterkerken die uit het zendingswerk zijn ontstaan hebben aangegeven dat zij heel graag in een partnership relatie met de kerken in NL willen samenwerken. Om hun ook in de toekomst als zelfstandige kerken te kunnen laten voortbestaan zal er de komende jaren onverminderd ondersteuning zowel geestelijk, financieel als praktisch vanuit Nederland nodig zijn.

  • Opleiding / Training

Voor toekomstige Ambtsdagers en Predikanten is een uitgebreid opleidingsprogramma nodig. De predikanten Sithole en Phungula begeleiden sinds een jaar een twaalftal studenten in de eigen regio met hulp van Mukhanyo distance learning. Verder worden via de ZAC twee fulltime studenten gesponsord met mogelijk het vooruitzicht dat wanneer zij hun studie hebben afgerond, zij als opvolging van de lokale predikanten beschikbaar komen.

  •    Financiële situatie KZN / Zuid Afrika

De Zuid Afrikaanse rand ( ZAR) is het afgelopen jaar t.o.v. de Euro ruim 30 % in waarde gedaald. Mede als gevolg daarvan zijn o.a. de brandstofprijzen zo sterk gestegen dat auto’s die kerkgangers naar de kerkgebouwtjes brengen noodgedwongen zonder brandstof stilstaan.

  • Landelijk overleg Taakgroep Zuid Afrika

De verschillende zendende instanties die in ZA actief zijn hebben een overleg gestart om in de toekomst te komen tot een gezamenlijke organisatie. Hierbij zijn naast de ZAC ook de zendingsvereniging NGZN uit Bunschoten Spakenburg , de stichting Zending Zuid Afrika SZZ uit Wormer en de stichting Sizanani betrokken.
Een kleine werkgroep is gestart met de opzet van een beleidsdocument om te komen tot een statuut waarbinnen die gezamenlijke organisatie tot stand zal moeten komen.

  • Voorbereiding projecten vanuit NGK Apeldoorn en NGK Dronten

In maart heeft de ZAC deelgenomen aan een gezamenlijk overleg met de NGK Apeldoorn en de Dronten. Het is de bedoeling van beide kerken om enkele bouwprojecten met gemeenteleden op te starten. De ZAC is blij met deze plaatselijke initiatieven. Het levert de kerken in Zuid Afrika een materiele verbetering die gebruikt wordt tot opbouw van het geestelijke gebouw, het Lichaam van Christus. Het levert ook samenwerking en verbondenheid. Zowel de bouwers als de gemeente in Zuid Afrika deelt daadwerkelijk het geloof in Jezus Christus. Bij de verdere organisatie is de ZAC niet betrokken. Dat gaat plaatselijk ook beter dan op afstand. Wij bidden bij alle voorbereidingen Gods zegen toe om tot een zegen te zijn
Wij vragen u, gezien de vele ontwikkelingen met nadruk gebed voor de zwarte broeders en zusters, voor ds. de Haan en zijn vrouw, voor de bemensing van de ZAC en voor alle ondersteuning die nodig is.
 Vernieuwde website mayibongwe.nl
De vorig jaar juni gelanceerde website Mayibongwe, die ds. Hans Vel Tromp heeft opgezet voordat hij naar Langerak is vertrokken, heeft nu verdere invulling gekregen. Anthony Janse heeft als nieuwe websitebeheerder inmiddels een aantal nieuwe berichten  en gebedsbrieven op de site geplaatst. Er is een Nederlands/Engelstalig keuze menu door middel van vlagjes.
Wilt u een E-mail ontvangen bij een nieuw bericht op mayibongwe.nl meldt u dan aan via de optie “Subscribe to blog” op de Mayibongwe website.
Zendingsadviescommisie NGK Kampen
Mayibongwe Nieuwsbrief april 2014