DELEGATIE ZUID-AFRIKA
Eind januari en begin februari zullen een aantal broeders en zusters uit Kampen afreizen naar KwaZulu Natal. Dat zijn: namens de kerkenraad zr. Gertrude de Wilde (scriba van de kerk) en Kees Stam (pastoraal werker); namens de CZZA Hans (en Ans) van den Berg en Auke Siebenga. Zij zullen met de predikanten spreken over een op te stellen Beleidsplan 2019-2023. De afgevaardigden van de SBK hebben in de laatste vergadering hier al meer over gehoord. Na overleg met de predikanten in Zuid-Afrika zal een concept aan de kerkenraad worden voorgelegd. Vanwege de belangrijkheid en is gekozen voor een grote(re) delegatie. Ook was er behoefte van de predikanten uit ZA om gesprekken te hebben met vertegenwoordigers van de kerkenraad. Bij die gesprekken zal ook ds Reitsema aanwezig zijn. Hij is dinsdag 8 januari met zijn vrouw weer vertrokken naar ZA voor een enige tijd.
Daarnaast zullen twee broeders, Enrico Slendebroek en Jaap-Jan ten Hoeve enige tijd daar verblijven om wat werkzaamheden te verrichten.
We hopen op een goede reis en verblijf voor allen.

NIEUWS UIT ZUID-AFRIKA
Van ds. Funeka ontvingen we begin januari een uitgebreid Jaarverslag van de kerk van Lensindiso. Daar zijn we erg blij mee en geven een vrij volledig verslag hieronder weer. Het geeft een goede indruk van het wel en wee van deze gemeente.

Jaarverslag van de kerk van Lensindiso -2018
– We hadden in het begin van het jaar een bijeenkomst met alle leiders van de kerken (Nkumane, Vishavisha, Ngwegwe en Malizayo). Er waren vier oudsten en 7 diakenen aanwezig.
– Ds. Funeka bezoekt de kerk van Lensindiso van donderdag tot en met zondag. Hij is met pensioen (28-09-1949) en wacht op een opvolger. Hij gaat voor in de diensten, doet begrafenissen en trouwerijen, doopdiensten, jongeren bijeenkomsten en bezoekt conferenties.
De kerkenraad helpt bij de diensten, die om 10.00 uur beginnen. Hulp bij de preken, volgens de kerkorde.
– Er zijn veel kinderen en ouderen gedoopt in 2017, maar weinig in 2018 (6 kinderen en 4 ouderen). Anderen volgen de catechisaties als voorbereiding op het belijdenis doen.
– Avondmaal vieren we elke drie maanden. Sanele Funeka (secretaris) houdt de lijst bij van gedoopte leden.
– De vrouwen van eNkumane komen bij elkaar voor Bijbelstudie; soms gaan ze bidden in de kerk.
Twee keer per jaar hebben de vrouwen van Lensindiso een conferentiebijeenkomst. Ze zijn dan zonder predikant, alleen zijn vrouw, die hen leidt. In mei 2018 waren ze bijeen in Ngwegwe. Er waren 30 – 40 vrouwen aanwezig op die conferentie, die begon op vrijdag tot zaterdagmiddag. Het was een goede ontmoeting.

– Een keer per jaar komt de jeugd uit alle streken samen op eNkumane op de Nationale Jeugddag ter nagedachtenis aan de jongeren die in 1976 in Soweto zijn gestorven, die opstonden om voor hun rechten te vechten tijdens de apartheidsregering.
De jeugd van vandaag vecht tegen de corruptie, drugsverslaving en tienerzwangerschappen, die onze jeugd van vandaag verwoesten. Ze moedigen de jeugd aan zich te houden aan goede normen en waarden van het leven.
De laatste bijeenkomst was op 11 november 2018 in Vishavisha en er waren 60 jongeren bijeen. Een prachtig aantal.
Door de week zijn de jongeren naar school (buiten hun gebied). We ontmoeten ze ongeveer 4x per jaar. Maar de jongeren van 12 tot 17 jaar gaan op vrijdag naar de Catechisatieklassen, vooral degenen die dicht bij het kerkgebouw van eNkumane wonen.

– Op 20 oktober was het een zondagsschooldag op eNkumane. Alle kinderen die uit het gebied bij Idwala kwamen, waren aanwezig. Het doel is dat de kinderen elkaar leren kennen. Dit is de manier om de communicatie met hen te stimuleren.
Ze zingen, spelen sketches en zeggen gedichten op. De Zondagsschool is de toekomst van de kerk. We krijgen ook een kans om hen toewijding te leren.
Ze hebben uw gebed nodig!

– Er is een groep jongeren die buiten het huwelijk zijn geboren en die ouder worden. Ze voelen zich beschaamd om op jeugdbijeenkomsten met hun kinderen te worden betrokken. Ze willen vrij zijn om apart hun persoonlijke problemen te bespreken.
Mevrouw Funeka regelt af en toe een dag om bij hen te zijn om hen in het geloof aan te moedigen en te discussiëren over hun toekosmt, omdat ze soms het gevoel hebben opzij te worden gezet door de kerk. Tijdens de laatste bijeenkomst in juni waren 23 volwassen aanwezig en ze waren blij met die kans. Ze willen graag werken voor het Koninkrijk der hemelen.
Wij, als kerkraad, waarderen dat werk van mevrouw Funeka heel erg en de kerk als geheel moedigt haar hierin aan.

MANNEN EN MANNELIJKE JONGEREN.
– Mannen en mannelijke jongeren zijn een aparte groep binnen onze geloofsgemeenschap. Dit is een oud probleem, alle zendelingen weten het. Omdat de meeste mannen in steden werken, verlaten ze hun vrouwen en kinderen in landelijke gebieden. Ze blijven daar en komen zaterdagmiddag thuis en vertrekken op zondag naar het werk. Ze hebben weinig tijd met hun familie.
De consequenties hiervan zijn dat de jongens vaderliefde missen. Uiteindelijk verliezen ze het respect voor de regels van het gezin. Ze respecteren hun ouders niet meer en krijgen orders over hun leven van hun vrienden. Dat moedigt gebroken gezinnen aan.
De scholen hebben kunnen daar invloed op hebben. Kinderen moeten hun huizen verlaten op jonge leeftijd en zelfstandig wonen in steden. Anderen verliezen de focus van scholing en sluiten zich aan bij gangsters. We verliezen ook de jeugd in de kerk op die manier.
Hetzelfde geldt ook voor de meisjes.

Tenslotte:
Wij danken u voor alle steun die u heeft gegeven aan met name financiële steun. Moge God jullie zegenen !!

We hebben uw gebeden nodig!
Met vriendelijke groet
Ds. Funeka

Hieronder enkele meegestuurde afbeeldingen met bijschrift.

1) Mevrouw Magasela Mkhize bezoekt de kerkdienst op eNkumane op zondag. Ze werd geboren in 1926 en trad in 1964 toe tot de hervormde kerk. Ze werd gedoopt door Rev Vonkeman. Zij is de enige die nog leeft van de eerste groep die in 1964 werd gedoopt.
2) Dit meisje reciteerde Bijbelse gedeelten uit de Bijbel. Ze komt uit Vishavisha.
3) Dit is de groep jongeren die bijeen is gekomen op Vishavisha op 10 november 2018. Het was vóór het slotgebed. De volwassen vrouwen aan de voorkant waren koks die op die dag eten klaarmaakten voor de jeugd.
4) ENKUMANE Zondagsschoolkoor zingt op de jaarlijkse zondagsschooldag

COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA (CZZA)
J.A.D. Schenkel (secr.)

dav
1

dav
2

dav
3

dav
4