Inservice training

Sinds het begin van 2017 jaar is er een vernieuwde opleiding Theologie beschikbaar voor onze studenten in Kwa Zulu. Dit is een vorm van afstandsonderwijs dat door de North West University van Potchefstroom is geïntroduceerd. Het grote voordeel hiervan is dat de studenten de opleiding vanuit de thuiskerk kunnen combineren met gedeeltelijke werken in de eigen gemeente.

De studenten worden daarbij begeleid door een Mentor, in dit geval ds. Phungula van Ndaleni.

Via o.a. een internetverbinding kunnen de studenten via hun eigen laptop de colleges in Potchefstroom volgen. Naast hun psychische en maatschappelijke vorming die essentieel is om als toekomstig predikant de gemeente te kunnen “voorleven”, is hiermee een combinatie met het verwerven van de vereiste Theologische kennis mogelijk.

Dit is het model dat in het verleden ook bij de opleiding van de huidige generatie predikanten is toegepast. Zo heeft de familie Reitsema soms studenten bij hun thuis gehuisvest om door de rol van mentorschap de aanvullende maatschappelijke vaardigheden te kunnen benadrukken.

Conferentie

Begin juni 2017 vond er een driedaagse conferentie plaats in Enkumane over de opleidingseisen voor toekomstige predikanten. Die zijn momenteel dermate hoog, dat er al jaren geen studenten met goed gevolg hun opleiding hebben kunnen afronden. Dit wordt vaak mede veroorzaakt doordat hun vooropleiding niet goed aansluit bij de vervolgopleiding.

Er waren ca. 40 personen aanwezig vanuit de Zoeloe- en Afrikaanssprekende kerken van de GKSA (Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika) in KZN. Vanuit NGK Nederland waren o.a. ds. Arie Reitsema en ds. Frits Kruger, predikant van Dronten en geboren Zuid- Afrikaan, aanwezig.

Een van de belangrijkste onderwerpen in die conferentie was de eis met betrekking tot vreemde talen die aan de studenten wordt gesteld. Zo moeten zij bij aanvang van hun studie 4 nieuwe talen leren te weten: Afrikaans, Suthu / Tshwana, Grieks en Hebreeuws. Daar zijn de meesten van hen geestelijk niet tegen opgewassen.

De uitkomst van de conferentie was dat alle aanwezigen de noodzaak om de bestaande structuren te veranderen inzagen en dit ook in een gezamenlijke verklaring hebben vastgelegd.

Het doel van Theologische opleiding moet steeds blijven: Het maken van discipelen van alle volken. Het trainen om te werken als vissers van mensen staat daarbij centraal.
Essentieel is daarbij dat de opleiding zich niet alleen richt op taal, theoretische kennis en boeken.
Het verspreiden van het Evangelie in de eigen isiZulu taal dient centraal te staan.

Zendingsjubileum

In de tweede week van mei 2018 hebben we uitgebreid stilgestaan bij het 60-jarig Zendingsjubileum en het 50-jarig zendelingschap van ds. Arie Reitsema. Met dank aan de Heer hebben we samen met vele directbetrokkenen uit binnen- en buitenland gevierd wat deze periode ondanks vele teleurstellingen en tegenslagen uiteindelijk heeft opgeleverd!

Het zendingswerk dat 60 jaar geleden is gestart met de uitzending van wijlen ds. Vonkeman naar Zuid-Afrika heeft geresulteerd in velen die tot het geloof gekomen zijn, vijf zelfstandige Zusterkerken en zowel medische als maatschappelijke ontwikkeling o.a. door medische zorg en onderwijs.

In die periode is er ook met de vijf predikanten die gezamenlijk naar Kampen waren gekomen om dit feest mee te vieren, diverse keren overleg geweest. Samen met o.a. de Kerkenraad, alle landelijke instanties op het gebied van NGK-zending en de CZZA (Coördinatiecommissie Zusterkerken Zuid-Afrika) is uitvoerig gesproken over de toekomstige uitdagingen. Daarbij kwamen o.a. de opleiding van toekomstige predikanten, verbetering van de communicatie, financiële ondersteuning en transparantie als kernpunten naar boven.

Afgesproken is dat er een actieplan zal worden opgesteld samen met de Zustergemeenten om de Theologische Opleiding mogelijk ook vanuit Nederland te ondersteunen. Binnenkort zullen daarover ook gesprekken met DVN (De Verre Naasten) en de Theologische Universiteit Kampen worden gestart.

Mogelijk kan er door docenten vanuit Nederland hulp worden geboden.

(juli 2018)

Predikanten in opleiding