De 5 predikanten bij vertek uit ZA

Woord gesproken tot de gemeente bij het slot van de ochtenddienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen (Broederweg 32).

Gekozen tekst: Filippenzen 2 : 1-4.
(…) 1 Nu u door ​Christus​ zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in ​liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

1. EENHEID IN CHRISTUS IS KRACHT.
Deze brief is door Paulus geschreven aan gelovigen te Filippi toen hij in de gevangenis zat. Hij stichtte deze gemeente tijdens zijn tweede zendingsreis (Handelingen 16). Het doel van zijn schrijven was om de gelovigen te bedanken voor hun royale geschenken die Epafroditus hem had gebracht (H4 : 14-19). Hij wilde hen ook aanmoedigen zich te blijven inspannen om Jezus Christus beter te leren kennen en dat door zich te beijveren voor nederigheid, gemeenschap en vrede.

2. Verzen 1-2. SAMENGROEIEN EN ÉÉN WORDEN DOOR WEDERZIJDSE LIEFDE.
Ze behoren God en hun medebroeders lief te hebben zoals Jezus Zijn Vader en ons heeft lief gehad. Paulus geeft de volgende aanwijzingen en spoort daarmee aan tot onderlinge liefde om dat in alles te doen toenemen onder de gelovigen:

  • als er dan enige bemoediging is in ​Christus – elkaar lief hebben en aansporen. Elk lid van de gemeente moet in een wederzijdse liefdesrelatie staan en in contact blijven met de andere leden van de gemeente.
  • als er dan enige troost is van Zijn liefde – de troost van de liefde van Christus toont zich in de onderlinge liefde en kan en mag niet gemist worden.
  • als er enige gemeenschap is van de Geest – werkelijke gemeenschap met God en Christus door de Geest hoort niet te ontbreken zoals ook blijkt uit de belijdenis van ons geloof. “Wij geloven in de gemeenschap der heiligen.”
  • als er dan enige ontferming en ​barmhartigheid​ is – we behoren mensen te zijn die barmhartigheid beoefenen en met ontferming bewogen zijn over onze medemensen.
  • maak mijn vreugde/blijdschap volkomen – het is de vreugde van de predikers om mensen in de gemeente in broederlijke liefde te zien samenleven.
    Paulus bracht de gelovigen te Filippi (zo weer) bij de genade van Jezus Christus en de liefde van God.

3. Verzen 3 – 4. GEVAREN VAN SPIRITUELE VALKUILEN.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan.
Paulus waarschuwt deze christengemeente voor het gevaar van de geest van geldingsdrang. Het is als een virus dat alles in de gemeente vernietigt. Het werkt heimelijk. Het creëert trotse geesten die neerzien op anderen die volgens hen waardeloos en nutteloos zijn.

REMEDIE: Er bestaat gelukkig een afweermiddel tegen dit gevaarlijke virus. Het is door eenvoudigen, mensen met een lagere status en weinig achting meer waardering te geven dan wij onszelf gunnen. Als christenen moeten we streng zijn over onze eigen fouten en gebreken en ons mild en liefdadig betonen in ons oordeel over anderen. Laten we steeds het goede dat in anderen is hoger schatten dan het goede dat we bij onszelf (menen te) vinden.

GEEST VAN ZELFINGENOMENHEID EN ZELFGERICHTHEID (EIGENWAAN).
We hebben ons te verdiepen in de moeiten en zorgen van anderen, dat wil zeggen met christelijke liefde en fijngevoeligheid voor de ander (4).
Dit is een veel voorkomend virus dat we overal in dit leven tegenkomen. Het veroorzaakt dat de gelovigen hun materiële rijkdom niet aanwenden ten behoeve van behoeftige mensen. Dit maakt mensen conservatief/behoudend (niet ondernemend, durven geen risico’s aan) (Matt. 25 : 31-46).

4. Wat betekent deze aanmoediging van Paulus voor ons als christenen van vandaag?

1. Als christen betekent dit dat we eenheid tussen christenen hebben te bevorderen. Moedig elkaar aan om elke actie die goed is te aandacht te geven en te bevorderen.
2. We moeten de samenwerking tussen christenen in Nederland en die in Zuid-Afrika aanmoedigen door zaken die in dienst staan van het in praktijk brengen en verbreiden van het evangelie en waardoor God eer ontvangt aandacht te geven en te bevorderen.

5. CONDOLEANCES:
Namens de Kerken in Kzn in Zuid-Afrika geef ik condoleances door aan de familie van ds. Van Dijk in verband met het plotseling overlijden van hun (schoon)moeder. Moge de Heer het hele gezin troosten.

6. DANKBAARHEID:
Wat betreft de zendelingen die door Nederland naar Zuid-Afrika zijn gestuurd en hun werk in Kzn, we zijn daar heel dankbaar voor! Veel mensen mochten tot Christus worden geleid (komen) door hun verkondiging van het evangelie. Dankzij hun enorme inzet en inspanning, te voet, te paard en gemotoriseerd leerden we Jezus Christus kennen. Wij zijn het resultaat (de vrucht) van hun inzet voor het koninkrijk van God. Wij danken hen daarvoor.